Skip to main content

Нэгдсэн статистикс

Нэгдсэн статистикс цонхонд тухайн сарын 1-ээс эхлээд

  • Хүлээж авсан нийт дуудлага
  • Хамгийн их дуудлага хүлээж авсан оператор
  • Ирсэн гомдол
  • Гомдлын төрөл, тэдгээрийн эзлэх хувь
  • Нийт явуулсан масс мэйл, мессеж гэх мэт бүх статистик, тоо баримтууд харагдана.