Skip to main content

Мэдэгдэл илгээх

Хэрхэн мэдэгдэл илгээх вэ?

Мэдэгдэл илгээх цэс рүү ороход доор харагдах цонх гар ирнэ. Гэмтэлтэй холбогдох бүх мэдээллийг тус тусын нүдэнд оруулаад улаанаар хүрээлсэн "Үргэлжлүүлэх" товчийг дарна.

Хоёрдох цонхонд ахлах ажилтны "Групп" цэсийг ашиглан урьчилж үүсгэсэн группууд харагдана. Тухайн гэмтлийг хариуцаж ажиллах групп эсвэл ажилтанг сонгоод "Илгээх" товчийг дарж мэдэгдлийг илгээнэ.