Skip to main content

Мэдлэгийн сангийн удирдлага

Knowledgebase буюу мэдлэгийн сан нь тухайн байгууллагын хэрэгтэй бүхий л мэдээллийг агуулдаг болно. Харин мэдлэгийн сангийн удирдлага нь энэ сангийн бүтэц болон агуулгыг зохицуулагч юм.

Бүтэц

Эхний ээлжид бүтцээ зохион байгуулах хэрэгтэй, ахлах нь ажилтнууддаа мэдээллийг харж ойлгоход болон харилцагчдын асуултуудад хариулж заавар зөвлөгөө өгөхөд амар байдлаар. Танай байгууллагаас харилцагч хэрэглэгч нартаа яг ямар мэдээлэл хүргүүлэх вэ, юуны талаар хүмүүс хамгийн их асуух зэргийг харгалзаж үзээрэй.

Доорх зурагт мэдлэгийн сангийн бүтэц харагдаж байна.

medlegiin san

Мэдээлэл, тушаал, журам, заавар, тушаал, журам, заавар, FAQ буюу хамгийн их асуугддаг асуултууд, зөвлөгөө гэсэн хэсгүүдээс бүрдэж байна. Эдгээрийн хэрэгтэй гэж үзсэндээ мэдээллээ шивж оруулах эсвэл линк тавих зарчмаар хадгалж үлдээнэ. (Улаанаар хүрээлсэн хэсэг)

Мэдлэгийн сан дотор тухайн байгууллагаас асууж болох бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хаяг байршил гэх мэт төрөл бүрээр холбогдох бүлгүүдийг үүсгэсэн байна. Оператор хэсэг тус бүр дээр дарахад тухайн газартай холбоотой урьдчилан бэлтгэгдсэн мэдээллүүд ангиллаараа гарч ирнэ.

Жишээ:

butets

Ахлах ажилтан байгууллагынхаа байршлын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл шивж оруулаад зургийг нь файл хэлбэрээр оруулахад (улаанаар хүрээлсэн) операторын “Дуудлага удирдах цонх”-д дараах байдлаар харагдана: 

butets

Бүтэцээ хэрхэн байгуулах вэ?

butets - энэ товчин дээр дарвал доорх форм гарч ирнэ.
Нэр хэсэгт бүтцэд нэмэх үйлчилгээний гарчигийг бичиж нэмэх товч дарсанаар бүтцэд нэмэгдэх болно.

butets