Skip to main content

Ахлахын хяналтын самбар

Ахлахын хяналтын самбарын тусламжтайгаар ахлах ажилтан ямар ч үед ажиллаж байна уу, хэрэглэгчтэй ярьж байна уу, цайндаа орсон байна уу гэх мэтээр систем дээрх ажилчдаа хянах боломжтой юм.

- Оператор болон харилцагчийн яриаг сонсох

- Операторт зөвлөгөө өгөх

- Давхар ярих буюу гурвалсан дуудлага хийх

- Дуудлагыг өөртөө шилжүүлж авах

1 - Харилцагчтай яриагүй байна

2 - Харилцагчтай 5 минутаас доош хугацаанд ярьж байна

3 - Харилцагчтай ярьж эхлээд 5 минут өнгөрсөн байна